Pravidla závodu

1. Úvod

1.1. Závod Olešnický Everest je organizován spolekm Naboso o.s.

1.2. Cílem závodu je přispět k aktivnímu trávení volného času v přírodě a umožnit běžcům poznat krásnou oblasta Olešnicka

1.3. Základní podmínkou klasifikace v závodu je překonat v daném časovém limitu trasu závodu.

2. Průběh a hodnocení závodu

2.1. Principy

2.1.1. Účastníci - jednotlivci mají za úkol urazit stanovenou trasu závodu v časovém limitu dle výběru trati.

2.2. Specifikace účastníka a jeho registrace

2.2.1. Účastníkem závodu je jednotlivec

2.2.2. Minimální věk závodníka je 18 let, v případě detského závodu pak 3 roky.

2.2.3. Registrace účastníků probíhá pouze elektronicky na webových stránkách závodu

2.2.4. Účastník se závodu účastní pod vlastním jménem a příjmením, pokud chce ke jménu přidat dovětek obsahující název firmy, produktu, obchodní značku, webovou adresu nebo jinou reklamu je toto zpoplatněno registračním poplatkem ve výši 1000Kč.

2.2.5. Organizátor si vyhrazuje právo z důvodu nezaplacení startovného, nebo v jiných odůvodněných případech registraci účastníka zrušit.

2.2.6. Při neúčasti registrovaného závodníka v závodu, zrušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci nevzniká nárok na vrácení startovného.

2.4. Start závodu

2.4.1. Start účastníků obou kategorií je společný.

2.4.2. Každý účastník získá před startem závodu obálku obsahující vše nezbytné pro absolvování závodu (čip apod.)

2.5. Průběh závodu

2.5.1. Celá trasa závodu je předem jasně stanovena s určením tras, po kterých se budou účastníci pohybovat. Odbočení z trasy je důvodem pro diskvalifikaci závodníka.

2.5.3. Závodníci mohou postupovat po trase závodu v libovolně velkých skupinách, pokud tak chtějí učinit

2.6. Hodnocení závodu

2.6.1. O pořadí závodníků rozhoduje čas, za který kompletní trasu závodu urazili.

2.6.2. Závodníci, kteří závod přeruší, a k návratu do cíle využijí dopravní prostředek, jsou hodnoceni jako "nedokončili".

3. Zdravotní stav závodníků

3.1. Závodu se mohou zúčastnit jen zcela zdraví lidé, připravení na velkou fyzickou a psychickou zátěž a zvyklí na dlouhotrvající fyzickou zátěž.

3.2. Závodu se nesmí účastnit osoby se zdravotními problémy srdce a oběhové soustavy, ledvin, jater a jinými nemocemi ohrožujícími život v případě velké fyzické námahy a vyčerpání. Závodu se taktéž nesmí účastnit osoby trpící epilepsií a vážnými psychickými chorobami a jakýmikoliv dalšími fyzickými omezeními, které by ohrozily zdraví a život účastníků závodu z důvodu účasti na tomto závodě.

3.3. Během závodu a přípravy na něj je zakázáno požívat podpůrné prostředky nepřirozeně zvyšující výkonnost (anabolika, hormonální přípravky, steroidy apod.). Dále se zakazuje na závodě účast osobám pod vlivem omamných látek včetně alkoholu.

3.4. Při známkách nadměrného vyčerpání, platí povinnost ukončit účast v závodě. Je nutno brát v potaz nutnost fyzické rezervy pro bezpečné dosažení cíle nebo domova vlastními silami.

3.5. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.

4. Povinnosti závodníků

4.1. V případě předčasného ukončení závodu musí závodník organizátorovi neprodleně na tel. číslo uvedené v informační kartě oznámit svou polohu a důvod ukončení závodu

4.2. V průběhu celého závodu se závodník pohybuje jen po vlastních nohou. Je zakázáno používat jakékoli jiné způsoby dopravy. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci závodníka.

4.3. Závodník je povinen dodržovat pravidla pro pohyb v lese..

4.4. Závodník je povinen se pohybovat pouze po trase závodu.

4.5. V případě přesunu po veřejných komunikacích či jejich křížení je závodník povinen dodržovat pravidla pro pohyb chodců v silničním provozu.

4.6. Nevstupovat na soukromé pozemky.

4.7. Organizátor neodpovídá za škody způsobené účastníky závodu, které vznikly porušením zákonů ČR, či pravidel pro pobyt v chráněných oblastech a rezervacích. V případě, že závodník ohrozí dobré jméno a pověst závodu, je organizátor oprávněn rozhodnout o jeho diskvalifikaci a vydat zákaz startu pro další ročníky.

5. Povinná a doporučená výbava

5.1. Povinná výbava pro závodníka:

- kvalitní běžecká obuv

- osobní léky v případě, že je závodník užívá

- plně nabitý mobilní telefon; aktuální telefonní číslo na organizátora

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Organizátor se zavazuje poskytnout závodníkům informace potřebné pro případ nouze před startem závodu a dále prostřednictvím informační karty "bezpečnostní zásady" a "pro případ nouze".

6.2. Všichni účastníci závodu startují na vlastní odpovědnost.

6.5. Řešení sporných interpretací těchto pravidel, jakož i konečné rozhodnutí o vyřešení problému spadá výhradně do kompetence organizátora závodu.

7. Prohlášení o seznámení se s pravidly

Závodníci svou registrací prohlašují:

Pravidla jsme si pozorně přečetli, rozumíme jim a jsou nám známa rizika spojená účastí na akci. Jedná se především o rizika spojená s velkou fyzickou i psychickou zátěží a související možností úrazu a vyčerpání. Jsme si vědomi toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na mém zdraví nebo majetku nebo jiných osob způsobenou porušením mých povinností plynoucích z těchto pravidel. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme za újmu na zdraví a majetku každého z nás nebo jiných osob nebo vzniku škody způsobené porušením vlastních povinností plynoucích z pravidel závodu. Všechny škody, které při nedodržení těchto pravidel způsobíme sobě, jiným účastníkům akce, pořadateli nebo osobám spolupracujícím jsme povinni uhradit v plné výši na vlastní náklady.